lunes, 19 de julio de 2010

Catalunya aprueba la ley del libro IIº del Código Civil

http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=80451287

El Parlamento aprueba la ley del libro segundo del código civil y la que aumenta el tramo catalán del IRPF

Miércoles, 14 de julio de 2010. Palau del Parlament Palacio del Parlamento
El ple ha començat amb un homenatge a l'exdiputat Antoni Farrés
El pleno ha comenzado con un homenaje al ex diputado Antoni Farrés
El ple ha aprovat la llei del llibre segon del codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i la que augmenta el tram autonòmic de l'IRPF per a les rendes més elevades.
El pleno ha aprobado la ley del libro segundo del código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, y la que aumenta el tramo autonómico del IRPF para las rentas más elevadas.
En tots dos casos, les iniciatives han quedat aprovades amb els vots favorables dels 3 grups que donen suport al govern i el rebuig de CiU i el PPC.
En ambos casos, las iniciativas han quedado aprobadas con los votos favorables de los 3 grupos que apoyan al gobierno y el rechazo de CiU y el PPC.

El grup mixt també ha votat en contra de la primera llei, però s'ha abstingut en la de l'IRPF.
El grupo mixto también ha votado en contra de la primera ley, pero se ha abstenido en la del IRPF.
A la sessió del matí la cambra també ha homenatjat l'exdiputat Antoni Farrés, mort l'any passat, ia la tarda ha aprovat per unanimitat fixar l'àmbit de planificació del Penedès.
En la sesión de la mañana la cámara también ha homenajeado el ex diputado Antoni Farrés, fallecido el año pasado, y por la tarde ha aprobado por unanimidad fijar el ámbito de planificación del Penedès.

El codi de família. El código de familia
La consellera de justícia, Montserrat Tura, ha presentat el projecte de llei del llibre segon del codi civil, que aborda una profunda adaptació de la legislació als canvis que s'han produït a la societat ia les característiques de les famílies actuals.
La consellera de Justicia, Montserrat Tura, ha presentado el proyecto de ley del libro segundo del código civil, que aborda una profunda adaptación de la legislación a los cambios que se han producido en la sociedad ya las características de las familias actuales.
Tura ha subratllat la importància d'una llei que regula un tema "molt complex", i ha enumerat els col·lectius que se'n beneficiaran, com ara les persones amb malalties degeneratives o disminucions i el seus familiars, els menors o les noves modalitats de família, ja que "n'empara totes les tipologies, sense cap matís".
Tura ha subrayado la importancia de una ley que regula un tema "muy complejo", y ha enumerado los colectivos que se beneficiarán, como las personas con enfermedades degenerativas o disminuciones y sus familiares, los menores o las nuevas modalidades de familia, ya que "ampara todas las tipologías, sin ningún matiz".

També ha apuntat que regulant el codi civil "no fem altra cosa que desenvolupar les nostres competències d'autogovern i aplicar l'estatut del 2006".
También ha apuntado que regulando el código civil "no hacemos otra cosa que desarrollar nuestras competencias de autogobierno y aplicar el estatuto de 2006".
El text regula, entre molts altres aspectes, la personalitat civil, la majoria d'edat i l'emancipació dels menors, les institucions de protecció de la persona, els drets de les persones en l'àmbit de la salut, el document de voluntats anticipades, el matrimoni, la parella estable, la separació de béns i el règim de comunitat de béns, les relacions convivencials d'ajuda mútua, la separació i el divorci, les relacions dels fills de pares separats amb els avis, la filiació, la fecundació assistida, l'adopció i l'acolliment, i les adopcions internacionals de menors.
El texto regula, entre otros muchos aspectos, la personalidad civil, la mayoría de edad y la emancipación de los menores, las instituciones de protección de la persona, los derechos de las personas en el ámbito de la salud, el documento de voluntades anticipadas, el matrimonio, la pareja estable, la separación de bienes y el régimen de comunidad de bienes, las relaciones convivenciales de ayuda mutua, la separación y el divorcio, las relaciones de los hijos de padres separados con los abuelos, la filiación, la fecundación asistida, la adopción y el acogimiento, y las adopciones internacionales de menores.

La llei estableix l'obligació del pares de fer saber al fill adoptat que ho és abans que no faci els dotze anys, regula el dret dels adoptats de ser informats del seu origen i els faculta, a partir de la majoria d'edat, a "exercir les accions que condueixin a esbrinar la identitat dels seus progenitors biològics, la qual cosa no afecta la filiació adoptiva".
La ley establece la obligación de los padres de hacer saber al hijo adoptado que lo es antes de que haga los doce años, regula el derecho de los adoptados de ser informados de su origen y los faculta, a partir de la mayoría de edad, a "ejercer las acciones que conduzcan a averiguar la identidad de sus progenitores biológicos, lo que no afecta a la filiación adoptiva".

La llei ha estat aprovada per 69 vots a favor (PSC-CpC, ERC i ICV-EUiA) i 64 en contra (CiU, PPC i grup mixt), però ha incorporat per unanimitat dels grups nou esmenes tècniques.
La ley ha sido aprobada por 69 votos a favor (PSC-CpC, ERC e ICV-EUiA) y 64 en contra (CiU, PPC y grupo mixto), pero ha incorporado por unanimidad de los grupos 9 enmiendas técnicas.

Al debat hi han participat:
1.- Núria de Gispert (CiU), Voto en Contra
2.- Agnès Pardell (PSC-CpC), Voto a Favor
3.- Miquel Àngel Estradé (ERC), Voto a Favor
4.- Jordi Montanya (PPC), Voto en Contra
5.- Salvador Milà (ICV-EUiA), Voto a favor
6.- Carmen de Rivera (grup mixt). Voto en Contra

No hay comentarios: